หจก.ฟลูอิด คอนโทรล อีควิปเม้นท์ เอ็นยิเนียริ่ง
Fluid Control Equipment Engineering

ท่ออ่อนยาง FLEX HOSE

SINGLE RUBBER FLEXIBLE JOINT TOZEN TWIN RUBBER FLEXIBLE JOINT TOZEN UNION TYPE_GALVANIZE UNION
ท่ออ่อนยาง ลอนเดี่ยว TOZEN
(SINGLE RUBBER FLEXIBLE JOINT TOZEN)
ท่ออ่อนยาง ลอนคู่ TOZEN
(TWIN RUBBER FLEXIBLE JOINT TOZEN)
สายอ่อนสเตนเลส หัวยูเนี่ยนประปา
STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSE UNION TYPE
(GALVANIZE UNION)
FLANGES TYPE_STEEL FLANGES UNION TYPE_STAINLESS UNION FLANGES TYPE_STAINLESS  FLANGES
สายอ่อนสเตนเลส หัวหน้าแปลนเหล็ก STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSE FLANGES TYPE (STEEL FLANGES) สายอ่อนสเตนเลส หัวยูเนี่ยนสเตนเลส 304 STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSE UNION TYPE (STAINLESS UNION) สายอ่อนสเตนเลส หัวหน้าแปลนสเตนเลส 304 STAINLESS STEEL FLEXIBLE HOSE FLANGES TYPE (STAINLESS FLANGES)